موزیک تار

 

 

کانال آهنگ اینستاگرام

دانلود اهنگ زانتیا سوار بوم ریمیکس

دانلود اهنگ زانتیا سوار بوم ریمیکس

دانلود ریمیکس پرهام کریمی زانتیا  سوار بوم

دانلود اهنگ زانتیا سوار بوم ریمیکس

زانتیا سوار بوم

پنج تیر پرون تیر هاکــنم

شیشه ره خلافکــاری

صد در صد دودی هاکــنم

دنده چار پر هاکــنم

عی شفت شفتی ها کــنم

چپیه داشبورد رو

عی مستی مستی هاکــنم

چپیه داشبورد رو

عی مستی مستی هاکــنم

زانتیا صندلی . بن دار مه و کــل ته روسی

ایمــا وا زانتیا کــیجا تنه عروسی

اون ریکــا با دعی مه وا زانتیا شوتی

کــمــه ازا کــیجا ای تنه عروسی

تفنگ خاره ولی ماشه در شونه

فردا خبر پیچینه

تی خبری گِنه ای حرکــتی خطر هاکــِرده

اونور برنو چَمــَر هاکــِرده

حرکــتیا حرکــتیا همــه آمــاده باشین

دست به تفنگ میان خانه باشین

حرکــتیا درگیریه شیپور حمــله بزونه

برار برنوره بیار نرمــه گلیگه بزنم

کــریمــی بخونه آهنگ محلی بزنم

برار برنو ر بیار گرمــه گلیله بزنم

من مست مست کــله چفی

تفنگ به دست امــه تی محله

می پشت می برارون درن

جارچی بزن شیپوره حمــله

مسته پلنگه دم گاز هادایی

چیسه دوباره مره فاز هادایی

زخمــی پلنگه چه بهونه دنی

جیگر داره دست چیسه قمــه دنی

مسته پلنگه . چه بهونه دنی

جیگر داره دست چیسه قمــه دنی

سر دَوِسِمــه چفیه فازه جنگ بَئیتِمــه

بخاطر تو کــیجا شی دست تفنگ بَئیتِمــه

اَمــشو شِمــه محله سر ای پنج تیر چَمــَر هاکــِنه

می بِراره بو بیه

می برنو پر هاکــِنه

می بِراره بو بیه

می برنو پر هاکــِنه

می کــله نکــِنه کــار

بو بیه تِنی بِرار..

تی دسته هَمــاسِمــه

دوتایی هاکــِنیم فرار

فازه جنگ بَئیتِمــه

شی دست تفنگ بَئیتِمــه

ساچمــه ره ول هاکــِن

چارپاره فشنگ بَئیتِمــه

ساچمــه ره ول هاکــِن

چارپاره فشنگ بَئیتِمــه

اگه یاره بَدینی کــوچه خیابون شونه

بَمــیرم شی یارسه دنبال مجنون شونه

بَمــیرم شی یارسه دنبال مجنون شونه

اگه یاره بَدینی با چهار تا پیک مست بیه

بَمــیرم شی یاره سه تنها و بی کــس بیه

بَمــیرم شی یاره سه تنها و بی کــس بیه

من شی یاره چشِ خوره بَیتِمــه

یاره دلِ آرزو ره بَیتِمــه

جانِ یار ببخش مِره حق داینی تو

من شه دلبره غروره بَیتِمــه

من شه دلبره غروره بَیتِمــه

مست کــمــه تفنگ می دوش

می حرفه ندایی گوش

گوتی تره نخوامــه

بردی غریبه آغوش

صدا ر لاتی نکــــه

منه روانی نکــــه

تو دونی کــه من خلمــه

شیره دنجه بازی نکــه

صدا ر لاتی نکــــه

منه روانی نکــــه

تو دونی کــه من خلمــه

شیره دنجه بازی نکــه

دیدگاه‌ها