موزیک تار

 

 

کانال آهنگ اینستاگرام

دانلود ریمیکس جواد پناهی دلم تنگه صداته نسخ خنه یاته

دانلود ریمیکس جدید جواد پناهی بنام دلم تنگه صداته نسخ خنه یاته

همراه موزیک تار باشید ; اهنگ دلم تنگه صداته نسخ خنه یاته جواد پناهی ریمیکس با کیفیت فوق العاده و کامل MP3

Delam Tange Remix By Javad Panahi From Musictar

دانلود ریمیکس جواد پناهی دلم تنگه صداته نسخ خنه یاته

سبکپاپ،محلی،کردی،ریمیکس
پخش رسمینامشخص - تکمیل آرشیو

متن آهنگ دلم تنگه صداته نسخ خنه یاته(ریمیکس ) جواد پناهی


ﻣﻪ او اﺷﻜﺴﻪ ﺑﺎﻟﻢ ﻛﻪ ﻧﺎرم ﺷﻮق ﭘﺮواز ﻣﺎ را♮♭

ﺑﺮ ﺳﺮﻛﻮﻫﻰ ﻓﺮﻳﺎد ﻣﻴﺰﻧﻢ ﻛﻪ ﺗﻮ را

دوﺳﺖ دارم آرام و ﻗﺮار ﻧﺪارم

اﻳﻦ ﻋﺎﺷﻖ ز دوری ﺗﻮ ﻫﺮﺷﺐ ﻣﻰ ﻧﺎﻟﺪ♮♭

آﺧﺮ ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﻴﺪاﻧﻰ ﭼﻘﺪه زود

ﺑﺰرگ ﻣﻴﺸﻮد ﺑﻰ ﺗﺎﺑﺖ ♮♭

──♪──

ﻓﻘﻄ ﮔﺬﺷﺖ روزﮔﺎر

ﻋﺸﻖ ﻣﺮا ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد♮♭

ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ

در ذﻫﻨﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻧﻜﺮد

دﻟﻢ ﺗﻨﮓ ﻣﻴﺸﻪ واﺳﺖ از دور ﺗﻮ آرزوﻣﻰ♮♭

وﻗﺘﻰ دﻟﮕﻴﺮم از ﺗﻮ ﻛﻪ دﻗﻴﻘﺎ روﺑﺮوﻣﻰ

──♪──

ﻣﻴﺨﻮام دور ﺑﻤﻮﻧﻰ ﺑﺰار زﻧﺪه ﺑﻤﻮﻧﻢ♮♭

ﺑﺰار ﭘﺮوﻧﺪه راﺑﻄﻤﻮن ﺑﺎز ﺑﻤﻮﻧﻪ

ﻫﻨﻮز دوری دورﻳﻮ ﻫﻨﻮز آروم ﺟﻮﻧﻰ♮♭

ﻫﻨﻮزم ﻣﺤﺒﻮب ﭘﻨﻬﻮن اﻳﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮﻣﻰ

ﺗﻮ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺪ ﻣﺎﻫﻰ ﭼﻄﻮر ﻣﻐﺮوری♮♭

──♪──

دانلود ریمیکس جواد پناهی دلم تنگه صداته نسخ خنه یاته

دیدگاه‌ها