موزیک تار

 

 

کانال آهنگ اینستاگرام

دانلود آهنگ بخدا بغض صدام از دوری یارم نیست مصطفی و مجتبی حبشی

دانلود آهنگ جدید مصطفی و مجتبی حبشی بنام بخدا بغض صدام از دوری یارم نیست

همراه موزیک تار باشید ; اهنگ بخدا بغض صدام از دوری یارم نیست مصطفی و مجتبی حبشی (رحمان و رحیم در پایتخت) با کیفیت فوق العاده و کامل MP3

Bekhoda Boghz Sedam Music By Ricado From Musictar

دانلود آهنگ مصطفی و مجتبی حبشی بخدا بغض صدام از دوری یارم نیست

سبکپاپ،عاشقانه
پخش رسمینامشخص - تکمیل آرشیو

متن آهنگ بخدا بغض صدام از دوری یارم نیست مصطفی و مجتبی حبشی


──♪──

ﻳﺎدﮔﺎر ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ رﻧﮓ ﻏﺮوﺑﻪ⊹⊹
ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎی ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮدن آن ﭼﻪ ﺧﻮب ﺑﻮد
ﻧﺮو از ﭘﻴﺸﻢ ﻧﺮو ﻧﺬار ﺑﻤﻴﺮم
ﺗﻮ ﺑﺬار ﺗﻮو ﺧﻠﻮﺗﺖ آروم ﺑﮕﻴﺮم⊹
ﻧﺮو از ﭘﻴﺸﻢ ﻧﺮو ﻧﺬار ﺑﻤﻴﺮم
ﺗﻮ ﺑﺬار ﺗﻮو ﺧﻠﻮﺗﺖ آروم ﺑﮕﻴﺮم
──♪──
ﺧﻮﺑﻪ آﺷﻨﺎﻳﻤﻮن ﺑﺎز ﺑﺮﮔﺮده

ﻛﻰ ﮔﻞ آرزوﺗﻮ ﭘﺮ ﭘﺮ ﻛﺮده
ﺧﻮﺑﻪ آﺷﻨﺎﻳﻤﻮن ﺑﺎز ﺑﺮﮔﺮده

ﻛﻰ ﮔﻞ آرزوﺗﻮ ﭘﺮ ﭘﺮ ﻛﺮده
ﻫﻤﻪ ﻣﻴﮕﻦ از ﺻﺪام ﺑﻐﺾ ﺟﺪاﻳﻰ ﻣﻰ ﺑﺎره
ﻧﻤﻰ ﺑﻴﻨﻦ اﺷﻜﺎﻣﻮ ﻛﻪ از ﮔﺪاﻳﻰ ﻣﻰ ﺑﺎره
—–|●♯♩♪♬♪♩♯●|—–
ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﻐﺾ ﺻﺪام از دوری ﻳﺎرم ﻧﻴﺴﺖ⊹
ﺑﻐﺾ دﻳﮕﺮ ﺗﻮو ﺻﺪام ﻗﻠﺐ ﮔﺮﻓﺘﺎرم ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﻐﺾ ﺻﺪام از دوری ﻳﺎرم ﻧﻴﺴﺖ⊹
ﺑﻐﺾ دﻳﮕﺮ ﺗﻮو ﺻﺪام ﻗﻠﺐ ﮔﺮﻓﺘﺎرم ﻧﻴﺴﺖ
──♪──
ﺑﻐﺾ ﻣﻦ از ﻣﺮگ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺷﻜﺴﺘﻪ⊹
ﺳﺒﮏ آﻫﻨﮕﺎی ﻧﻮ ﻣﻌﻨﻰ ﺳﺎزو ﺷﻜﺴﺘﻪ
ﺣﺮف دل ﺑﺎ ﻧﻐﻤﻪ ی ﺳﺎز در ﻣﻰ اوﻣﺪ
ﺳﺎزو ﻛﺸﺘﻦ ﻛﻪ ازش دﻟﻘﮏ در اوﻣﺪ⊹
ﺣﺮف دل ﺑﺎ ﻧﻐﻤﻪ ی ﺳﺎز در ﻣﻰ اوﻣﺪ
ﺳﺎزو ﻛﺸﺘﻦ ﻛﻪ ازش دﻟﻘﮏ در اوﻣﺪ⊹⊹

دانلود موزیک مصطفی و مجتبی حبشی بخدا بغض صدام از دوری یارم نیست

دیدگاه‌ها