موزیک تار

 

 

کانال آهنگ اینستاگرام

دانلود آهنگ میر مفتون یکی بیچاره و تنها یکی لب تشنه در صحرا

دانلود آهنگ جدید میر مفتون بنام یکی بیچاره و تنها یکی لب تشنه در صحرا

همراه موزیک تار باشید ; اهنگ یکی بیچاره و تنها یکی لب تشنه در صحرا میر مفتون با کیفیت فوق العاده و کامل MP3

Yeki Bichare Music By Mir Maftoon From Musictar

دانلود آهنگ میر مفتون یکی بیچاره و تنها یکی لب تشنه در صحرا

متن آهنگ یکی بیچاره و تنها یکی لب تشنه در صحرا میر مفتون


ﻳﻜﻰ ﺑﻴﭽﺎره وﺗﻨﻬﺎ
ﻳﻜﻰ ﻟﺐ ﺗﺸﻨﻪ در ﺻﺤﺮا
ﻳﻜﻰ ﺑﻰ درد و ﺑﻰ ﭘﺮوا
ﻋﺠﺐ دﻧﻴﺎﺳﺖ اﻳﻦ دﻧﻴﺎ
ﻳﻜﻰ ﺑﺎ ﻟﺐ ﺧﻨﺪان اﺳﺖ
ﻳﻜﻰ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﮔﺮﻳﺎن اﺳﺖ
ﻳﻜﻰ ﺑﺎ ﺟﺎن ﻟﺮزان اﺳﺖ
ﻋﺠﺐ دﻧﻴﺎﺳﺖ اﻳﻦ دﻧﻴﺎ
ﻳﻜﻰ ﻳﺎر وﻓﺎدار اﺳﺖ
ﻳﻜﻰ ﺑﻰ رﺣﻢ وﻗﺘﺎل اﺳﺖ
ﻳﻜﻰ ﻣﺸﺘﺎق دﻳﺪار اﺳﺖ
ﻋﺠﺐ دﻧﻴﺎﺳﺖ اﻳﻦ دﻧﻴﺎ
ﻳﻜﻰ از آدﻣﻰ دور اﺳﺖ
ﻳﻜﻰ ﺳﺮ ﻣﺴﺖ وﻣﻐﺮور اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻓﻜﺮش از ﺧﺪا زور اﺳﺖ
ﻋﺠﺐ دﻧﻴﺎﺳﺖ اﻳﻦ دﻧﻴﺎ
──♪──
ﻳﻜﻰ در ﻗﻴﺪ زﻧﺪان اﺳﺖ
ز اﻋﻤﺎﻟﺶ ﭘﺸﻴﻤﺎن اﺳﺖ
دﻟﺶ ﻟﺒﺮﻳﺰ آرﻣﺎن اﺳﺖ
ﻋﺠﺐ دﻧﻴﺎﺳﺖ اﻳﻦ دﻧﻴﺎ
ﻳﻜﻰ در ﻛﻮدﻛﻰ ﻣﻴﺮد
ﻳﻜﻰ از ﺗﺸﻨﻪ ﮔﻰ ﻣﻴﺮد
ﻳﻜﻰ از زﻧﺪﮔﻰ ﺳﻴﺮ اﺳﺖ
ﻋﺠﺐ دﻧﻴﺎﺳﺖ اﻳﻦ دﻧﻴﺎ
ﻳﻜﻰ ﺑﻰ دﻳﻦ واﻳﻤﺎن اﺳﺖ
اوﺧﺪﻣﺘﮕﺎر ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ
ﭘﻰ آزار اﻧﺴﺎن اﺳﺖ
ﻋﺠﺐ دﻧﻴﺎﺳﺖ اﻳﻦ دﻧﻴا

دانلود موزیک میر مفتون یکی بیچاره و تنها یکی لب تشنه در صحرا

دیدگاه‌ها