موزیک تار

 

 

دانلود مداحی جواد مقدم دیدن صحنت آخر دنیامه هر کجا حرز اسم تو همراهمه

دانلود مداحی جدید جواد مقدم بنام دیدن صحنت آخر دنیامه هر کجا حرز اسم تو همراهمه

همراه موزیک تار باشید ; نوحه دیدن صحنت آخر دنیامه هر کجا حرز اسم تو همراهمه جواد مقدم با کیفیت فوق العاده و کامل MP3

Didan Sahnet Music By Javad Moghadam From Musictar

دانلود مداحی جواد مقدم دیدن صحنت آخر دنیامه هر کجا حرز اسم تو همراهمه

سبکپاپ،مداحی
پخش رسمینامشخص - تکمیل آرشیو

متن آهنگ دیدن صحنت آخر دنیامه جواد مقدم


ﻛﺮﺑﻠﺎ ﻗﻄﻌﺎً ﺟﻨﺖ اﻟﺎﻋﻠﺎﻣﻪ♮ ♭
دﻳﺪن ﺻﺤﻨﺖ آﺧﺮ دﻧﻴﺎﻣﻪ
ﻫﺮ ﻛﺠﺎ ﺣﺮز اﺳﻢ ﺗﻮ ﻫﻤﺮاﻫﻤﻪ♮ ♭
ﺛﺎراﻟﻠﻪ
اﻟﻬﻰ ﺑﻤﻴﺮم آﻗﺎ زﻳﺮ ﻗﺪم ﺗﻮ
ﺳﺮﭘﻨﺎﻫﻤﻪ ﻋﻠﻢ ﺗﻮ♮ ♭
ﺣﺎﺟﺘﻢ ﺷﺪه ﺣﺮم ﺗﻮ
ﺛﺎراﻟﻠﻪ
──♪──
ﺟﺎن آﻗﺎم آﻗﺎم ﺣﺴﻴﻦ ﺟﺎﻧﻢ♮ ♭
در ﺗﺐ و ﺗﺎﺑﻢ از دم ﺟﺎﻧﺎن ﺗﺮﺑﺖ و ﺧﺎﻛﺖ
دردم و درﻣﺎن ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻣﺮز ﻛﻔﺮ و اﻳﻤﺎﻧﻪ♮ ♭
ﺛﺎراﻟﻠﻪ
ﻧﻔﺲ ﻣﻴﻜﺸﻢ ﻋﻤﺮﻳﻪ ﺗﻮ ﻫﻮای ﺗﻮ
ﻫﺮﭼﻰ ﻛﻪ دارم ﺑﺮای ﺗﻮ♮ ♭
دل اﺳﻴﺮ ﻛﺮﺑﻠﺎی ﺗﻮ
ﺛﺎراﻟﻠﻪ
ﺟﺎن آﻗﺎم آﻗﺎم ﺣﺴﻴﻦ ﺟﺎﻧﻢ♮ ♭
ﺷﺎﻫﻰ و ﻣﻦ ﺑﺮ درﮔﻪ ﺗﻮ ﺳﺎل
ﻟﻄﻒ ﺗﻮ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﺮ ﻏﻠﺎﻣﺖ ﺷﺎﻣﻞ♮ ♭
روزﻳﻢ از دﺳﺖ ﺧﻴﺮ اﺑﻮﻓﺎﺿﻞ
──♪──
ﻳﺎ اﺑﺎﻟﻔﻀﻞ
ﻣﻴﻮن روﺿﻪ ذﻛﺮ ﻃﻮﻓﺎﻧﻰ♮ ♭
اﺑﻮﻓﺎﺿﻞ ﺟﺎن و ﺟﺎﻧﺎﻧﻰ
اﺑﻮﻓﺎﺿﻞ ﺷﺎه ﺷﺎﻫﺎﻧﻰ♮ ♭
ﻳﺎ اﺑﺎﻟﻔﻀﻞ
ﺟﺎن آﻗﺎم آﻗﺎم ﺣﺴﻴﻦ ﺟﺎﻧﻢ♮ ♭

دانلود مداحی جواد مقدم دیدن صحنت آخر دنیامه هر کجا حرز اسم تو همراهمه

دیدگاه‌ها